درساژ فضایی تخصص محور می باشد که با هدف تولید محتوای تخصصی، به اشتراک گذاری تجربیات و انجام پروژه های تخصصی راه اندازی شده است.

درساژ بر آن است تا با راهکارهای تخصصی کسب و کارهای بالغ شده ای که توسط مدیرانی دور اندیش راهبری می شوند را بمنظور ورود به بازرهای گسترده و بدون مرز پشتیبانی نماید.

دنیای فناوری در دسترس تر و کم هزینه تر از دنیای سنتی می باشد. در همین راستا کسب و کارهایی که از این فضا دور بمانند محکوم به شکست و ورشکستگی می باشند.

امروزه مشتریان خدمات و کالا نیازهای خود را از طریق ابزارهایی مانند موبایل و رایانه جستجو می کنند. لذا کسب و کارهایی که فناوری را بکار ببندند از رقیبان خود پیشی گرفته، زودتر این مشتریان را جذب نموده و به راحتی سودی سرشار را نصیب خود می گردانند.