پشتیبانی سایت وردپرس

پشتیبانی سایت وردپرس

پشتیبانی سایت

پلن ۱
تومان ۸۰۰/۰۰۰ ۳۰ ساعت در ۱ ماه
 • بروز رسانی سایت و افزونه ها
 • برقراری راهکارهای امنیتی
 • توسعه سایت
 • رفع ایرادات ساختاری سایت
 • اخذ منظم نسخه پشتیبان (بک آپ)

پشتیبانی سایت

پلن ۲
تومان ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰۰ ساعت در ۳ ماه
 • بروز رسانی سایت و افزونه ها
 • برقراری راهکارهای امنیتی
 • توسعه سایت
 • رفع ایرادات ساختاری سایت
 • اخذ منظم نسخه پشتیبان (بک آپ)

پشتیبانی سایت

پلن ۳
تومان ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۲۰۰ ساعت در ۶ ماه
 • بروز رسانی سایت و افزونه ها
 • برقراری راهکارهای امنیتی
 • توسعه سایت
 • رفع ایرادات ساختاری سایت
 • اخذ منظم نسخه پشتیبان (بک آپ)

پشتیبانی سایت

پلن ۴
تومان ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴۵۰ ساعت یکساله
 • بروز رسانی سایت و افزونه ها
 • برقراری راهکارهای امنیتی
 • توسعه سایت
 • رفع ایرادات ساختاری سایت
 • اخذ منظم نسخه پشتیبان (بک آپ)
 • اعمال تنظیمات اولیه جهت سئو سایت
ویژه